Update het practoraat Welzijn en Zorg 2030

Sinds september 2019 is practor Désirée Bierlaagh aan de slag gegaan bij het CIV Welzijn & Zorg. Verschillende CIV partners hebben zich via de samenwerkingsovereenkomst verbonden aan het practoraat. In deze rubriek houden we u op de hoogte van de stappen die zijn en worden genomen. Deze keer blikken we terug op wat er tot nu toe is gedaan en waar het practoraat staat.

Het practoraat richt zich op twee onderzoeksporen: onderwijsvernieuwing en verandering in het werkveld. Meer precies richt het onderzoek zich op de dwarsverbindingen tussen deze twee sporen. In de startperiode is op verschillende manieren opgehaald welke vraagstukken voor partners de moeite waard zijn om te onderzoeken. Zo zijn er kennismakingen en verkenningen geweest met alle partners die zijn aangesloten bij het practoraat, is een interactieve sessie gehouden tijdens de werkconferentie van het CIV Welzijn & Zorg en zijn er diverse bijeenkomsten geweest binnen mboRijnland.

Eerste practorale onderzoeken vanaf april van start

De projecten Verbindend Leren en Herontwikkeling opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, zijn allebei projecten waarin werkplekleren met leertechnologie centraal staat. Het practoraat onderzoekt de eerste ervaringen en merkbare effecten van dit nieuwe leren via brononderzoek en (groeps)interviews met de verschillende betrokkenen. Doel is om met onderzoek te onderbouwen wat we van dit project kunnen leren over wat werkt en helpt om studenten beter toe te rusten in hun (toekomstige) vak, rekening houdend met de veranderingen in het werkveld. In dit kader heeft het practoraat contact met Chris Wallner lector verpleegkundige intramurale ouderenzorg bij Marente en de Hogeschool Leiden. Onderdeel van het onderzoek bij het GPM project is het maken van een module studentonderzoeker die samen met studenten wordt uitgeprobeerd en ontwikkeld.

Bij Lerend Wijkcentrum Teylingen staat het praktijkvraagstuk centraal: Hoe kunnen partners uit het  werkveld en onderwijs in een lerend wijkcentrum een leeromgeving creëren waarbij het bevorderen van de gezondheid van de wijkbewoners door meer samenhang tussen Welzijn en Zorg het uitgangspunt vormt en waarin ruimte en creativiteit is om studenten het beroep te leren? We kijken daarbij ook naar andere Lerende Wijkcentra. Het onderzoek beoogt tot een handreiking te komen voor wat er nodig is om een lerend wijkcentrum tot een succes te maken.

In  de gemeente Zoetermeer gaan studenten Welzijn vanuit Lerend Wijkcentrum Bus 63 de komende periode aan de slag om bestaande burgerinitiatieven in kaart te brengen. Dit is een eerste verkennend onderzoek dat na de zomer een vervolg krijgt. Dit praktijkonderzoek draagt eraan bij dat vragen en behoeften van burgers het uitgangspunt vormen in het ontwikkelen van activiteiten en innovaties, bedoeld om hen te ondersteunen langer thuis te kunnen blijven wonen. Het onderzoek vloeit voort uit de ambities van de coalitie Slimmer Thuis waarin de gemeente samen met zorgorganisaties, incubator Grey Valley en de Haagse Hogeschool samenwerken.

Huidige onderzoeken en vervolgstappen

Nog eens vier (vervolg)onderzoeken zijn in voorbereiding en zullen starten bij aanvang van schooljaar 2020-2021. In de volgende nieuwsbrief nemen we u mee in de resultaten van de huidige onderzoeken en de vervolgstappen van het practoraat.

Om te komen van een vraagstuk in de praktijk tot een onderzoeksvraag hanteert het practoraat de volgende uitgangspunten:

  • Vragen uit de praktijk vormen het vertrekpunt;
  • Het onderzoek is primair gericht op toepasbare kennis (verbetering en ontwikkeling van de eigen praktijk zijn leidend);
  • Er is altijd sprake van co-creatie tussen werkveld, onderwijs en onderzoek (lerend ecosysteem);
  • Bij de practorale onderzoeken zijn altijd studenten, docenten en professionals uit het werkveld betrokken.
  • Kennis delen en verspreiden gebeurt op zo’n wijze dat het helpt en werkt in de onderwijs- en werkveldpraktijk. Onderzoek levert concrete handvaten en tools op voor deze praktijken (Er zijn drie criteria ten behoeve van eindproducten practoraal onderzoek: bruikbaar, werkbaar en zinvol)

U bent altijd van harte welkom om uw vragen en suggesties te mailen naar dbierlaagh@mborijnland.nl