8 wijken, 8 klassen

Bij het project 8 wijken 8 klassen werken onderwijs, overheid en het werkveld samen om zo goed mogelijk aan te sluiten op de eisen en verwachtingen die de praktijk stelt aan aankomende welzijnsprofessionals.

8 wijken 8 klassen heeft als doel werkveld en onderwijs dichter bij elkaar brengen. Door middel van samenwerking van elkaar leren en met elkaar ontwikkelen. Enerzijds door de leerervaring van de student te verdiepen en verduurzamen doordat zij theorie gelijk in de praktijk kunnen toepassen en toetsen. Anderzijds ter ondersteuning aan het werkveld door vragen die spelen in het werkveld projectmatig aan te vliegen en uit te voeren in gezamenlijkheid.

Evaluatiemomenten zijn ingebouwd zodat zowel onderwijs als het werkveld kan worden bijgestuurd wanneer de situatie hierom vraagt.

Het project wordt ondersteund door de welzijnspartners in de wijk; Incluzio en SOL.

Voor wie?

Het project richt zich op de eerstejaars studenten van de opleiding Social Work niveau 4 van mboRijnland in Leiden. Bij het project zijn de organisaties Incluzio en SOL betrokken. De toekomstige professionals en sociaal werkers werken in de wijk en in het buurthuis.  

Momenteel worden de aanpassingen, die in het tweede kwartaal zijn doorgevoerd, geïmplementeerd. 26 september 2023 was de kick-off bijeenkomst van het project nieuwe stijl.

In de komende periode wordt er gekeken hoe de nazorg van het project wordt ingezet. Het project kent twee uitvoeringsmomenten. Periode 2 valt binnen de projectuitvoeringsfase, de vierde periode valt daar echter buiten. Om ook die periode te kunnen monitoren is het wenselijk dat de nazorg, richting het nieuwe schooljaar gewaarborgd wordt.  

De wens is om het project voor het overgrote deel binnen het regulier onderwijs, in samenwerking met het werkveld, in te passen. Op deze manier willen we dat het project de komende jaren gewaarborgd is. 

Rond eind januari 2024 wordt er een tussenevaluatieformulier opgesteld waarin de betrokken partijen hun bevindingen kunnen aangeven voor wat betreft de aanpassingen. De aanbevelingen kunnen worden meegenomen om het project bij te schaven waar nodig.  

Contact

Johan Braaksma, projectleider 8 wijken, 8 klassen. jbraaksma@mborijnland.nl , 06-36184030.

Tijdens corona werkten de studenten van het toen nog geheten project 7 klassen, 7 wijken gewoon door en hielpen zij bij het klaarmaken van eten.