Website Featured - Leren in context van de praktijk - 500px
Leren in de context van de praktijk
De verbinding en wisselwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk vormt het uitgangspunt. De praktijk wordt ingezet ten behoeve van het leren, het leren ten behoeve van het bekend worden met de praktijk. Succesvolle voorbeelden zijn onze innovatieve wijklabs, waar we vernieuwende contextrijke omgevingen creëren waarbinnen de (toekomstige) professional lerend en werkend een realistisch beeld ontwikkelt van het beroep wat hij/zij wilt gaan uitoefenen. En werkplekleren met leertechnologie, waar de studenten werken in een netwerk, met collega’s en medestudenten van verschillende afdelingen. Het onderwijs dat ze daar krijgen is altijd gekoppeld aan de praktijkervaringen die ze dagelijks opdoen.
Website Featured - Modulair certificeerbaar onderwijs - 500px
Modulair en certificeerbaar onderwijs
Vanuit zowel werkveld als onderwijs wordt de toenemende behoefte aan modulaire onderwijstrajecten, waarin studenten en professionals adequaat geschoold, omgeschoold of bijgeschoold worden op specifieke thema’s, onderschreven. Dankzij modulair en certificeerbaar onderwijs raken (toekomstige) professionals snel vertrouwd met de actuele thema’s in het werkveld. Het draagt bij aan het versnellen, vergroten en verduurzamen van instroom in de sector. De afgelopen jaren hebben we vanuit het CIV Welzijn & Zorg mooie stappen gezet op dit gebied, de komende periode vraagt om borging en doorontwikkeling.
Website Featured - Zorgtechnologie - 500px
Ontwikkeling en implementatie zorgtechnologie
Zorgtechnologie maakt een steeds groter deel uit van de zorgpraktijk. Enerzijds om cliënten te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten, anderzijds als ondersteuning voor de professionals bij het organiseren van zorg. Technologie is geen gadget die ingezet moet worden, maar dient onderdeel te zijn van het handelingsrepertoire van (toekomstige) professionals. Werken aan slimme oplossingen voor toekomstgerichte zorg. Binnen dit speerpunt trekken we samen op met CIV Smart Technology.
Website Featured - Andere kijk op inzetbaarheid - 500px
Andere kijk op inzetbaarheid
Om de gewenste impact van zorg- en onderwijsinnovatie te realiseren is het essentieel dat we als maatschappij anders gaan kijken naar de inzetbaarheid van mensen. De strenge functie eisen en beperkingen in functie omschrijvingen die de sector kent werken enorm belemmerend voor de instroom van ‘anders opgeleiden’. Terwijl het essentieel is om ook binnen die groep te kijken om de vijver binnen zorg en welzijn te vergroten. Dit vraagt iets van overheid, werkveld, onderwijs en burgers. Flexibiliteit en ruimte om te experimenteren, bijvoorbeeld door functiedifferentiatie, nieuwe contractvormen en versnelde maatwerktrajecten.