Drie functies

In de nieuwe vorm kent het CIV Welzijn & Zorg drie duidelijke functies, die continu met elkaar in verbinding staan en elkaar versterken.

 1. Practoraat
  Een innovatieve tussenruimte, met een focus op ‘praktische wijsheid’, waarin het creëren van nieuwe inzichten voor en het valideren van nieuwe onderwijsinnovaties plaatsvindt.
 2. Kennis community
  Een actief en betrokken netwerk waarin inspireren en leren van en met elkaar centraal staat d.m.v. het uitwisselen van best practices en lessons learned tussen partners.
 3. Innovatiemotor
  Een plek om te experimenteren, waar in
  samenwerking met het onderwijs, werkveld en lokale overheden projecten worden opgezet rondom de vier speerpunten.

Vier speerpunten

We hebben onze gezamenlijke ambitie vertaald naar vier speerpunten die richting geven aan onze activiteiten.

 1. Modulair en certificeerbaar onderwijs
  Vanuit zowel werkveld als onderwijs wordt de toenemende behoefte aan modulaire onderwijstrajecten, waarin studenten en professionals adequaat geschoold, omgeschoold of bijgeschoold worden op specifieke thema’s, onderschreven. Dankzij modulair en certificeerbaar onderwijs raken (toekomstige) professionals snel vertrouwd met de actuele thema’s in het werkveld. Het draagt bij aan het versnellen, vergroten en verduurzamen van instroom in de sector. De afgelopen jaren hebben we vanuit het CIV Welzijn & Zorg mooie stappen gezet op dit gebied, de komende periode vraagt om borging en doorontwikkeling.
 2. Leren in de context van de praktijk
  De verbinding en wisselwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk vormt het uitgangspunt. De praktijk wordt ingezet ten behoeve van het leren, het leren ten behoeve van het bekend worden met de praktijk. Succesvolle voorbeelden zijn onze innovatieve wijklabs, waar we vernieuwende contextrijke omgevingen creëren waarbinnen de (toekomstige) professional lerend en werkend een realistisch beeld ontwikkelt van het beroep wat hij/zij wilt gaan uitoefenen. En werkplekleren met leertechnologie, waar de studenten werken in een netwerk, met collega’s en medestudenten van verschillende afdelingen. Het onderwijs dat ze daar krijgen is altijd gekoppeld aan de praktijkervaringen die ze dagelijks opdoen.
 3. Ontwikkeling en implementatie zorgtechnologie
  Zorgtechnologie maakt een steeds groter deel uit van de zorgpraktijk. Enerzijds om cliënten te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten, anderzijds als ondersteuning voor de professionals bij het organiseren van zorg. Technologie is geen gadget die ingezet moet worden, maar dient onderdeel te zijn van het handelingsrepertoire van (toekomstige) professionals. Werken aan slimme oplossingen voor toekomstgerichte zorg. Binnen dit speerpunt trekken we samen op met CIV Smart Technology.
 4. Andere kijk op inzetbaarheid
  Om de gewenste impact van zorg- en onderwijsinnovatie te realiseren is het essentieel dat we als maatschappij anders gaan kijken naar de inzetbaarheid van mensen. De strenge functie eisen en beperkingen in functie omschrijvingen die de sector kent werken enorm belemmerend voor de instroom van ‘anders opgeleiden’. Terwijl het essentieel is om ook binnen die groep te kijken om de vijver binnen zorg en welzijn te vergroten. Dit vraagt iets van overheid, werkveld, onderwijs en burgers. Flexibiliteit en ruimte om te experimenteren, bijvoorbeeld door functiedifferentiatie, nieuwe contractvormen en versnelde maatwerktrajecten.